_

ابرداده های فناوری هفت سین

ایده محوری/ زمینه فعالیت:

اینترنت اشیا بر روی خوردو و کشتی ها

 محصولات/ خدمات:

  • اینترنت اشیا: اریە زیرساخت بعنوان خدمت شامل بخش هسته و بخش دسترسی رادیویی
  • توسعە شبکە های ٥جی: شامل طراحی، پیادە سازی و خدمات مدیریت شده شبکە های نسل چهارم و پنجم مخابراتی
  • ای سیم: شامل پلتفرم کامل EUICC Subscrybtion و SMDP+
  • NFV: شامل مسیریابها و سویچهای ظرفیت بالا بر اساس فناوری های مجازی سازی عملکرد شبکه