ITI
_

آی تک ایساتیس

ایده محوری/ زمینه فعالیت:

نرم افزار تحليل داده هاي ارسال شده توسط كنتورهاي هوشمند (ساخت كنتور هوشمند)

 محصولات/ خدمات:

  • کنتور هوشمند گاز
  • نرم افزار تحلیل داده های ارسال شده توسط کنتورهای هوشمند