آزمایشگاه اینترنت اشیاء در ناحیه نوآوری IoT دانشگاه تهران

آزمایشگاه نوآوری باز اینترنت اشیاء در پردیس شمالی دانشگاه تهران در مجاورت ساختمان شماره یک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران راه اندازی شده است. از خدمات اصلی این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه نوآوری باز اینترنت اشیاء می‌توان به خدمات فنی و غیر فنی آن اشاره کرد که در بخش فنی، تست‌های end to end solution و تست‌های فشار و بار انجام می‌شود.

آزمایشگاه نوآوری باز اینترنت اشیاء در پردیس شمالی دانشگاه تهران در مجاورت ساختمان شماره یک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران راه اندازی شده است. از خدمات اصلی این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه نوآوری باز اینترنت اشیاء می‌توان به خدمات فنی و غیر فنی آن اشاره کرد که در بخش فنی، تست‌های end to end solution و تست‌های فشار و بار انجام می‌شود.

چشم‌انداز آزمایشگاه

شکل گیری اکوسیستم اینترنت اشیاء و تبدیل آزمایشگاه به یکی از بازیگران اصلی آن از طریق تکمیل همه جانبه زنجیره ارزشی این حوزه و حمایت یا ایجاد هسته‌های فناور و شرکت‌های اینترنت اشیا جهت رسیدن به خدمت و محصول نهایی چشم‌انداز این آزمایشگاه می‌باشد. همچنین ارائه خدمات در تمامی ابعاد فنی و غیر فنی به عنوان آزمایشگاه نوآوری باز اینترنت اشیاء در ایران چشم‌انداز دیگر آزمایشگاه است تا در نهایت این آزمایشگاه خدمات تخصصی شده برای هر حوزه اینترنت اشیاء ارائه دهد به نحوی که آزمایشگاه در هر یک از بازارهای عمودی اینترنت اشیاء خدمات منحصر به فردی ارائه دهد.

اهداف آزمایشگاه

  • کاهش دوره توسعه و تست و زمان ورود به بازار برای محصولات و راهکارهای حوزه اینترنت اشیاء
  • کمک به ارتقاء و توسعه زیست بوم IoT کشور و فراهم سازی محیط تعامل بازیگران حوزه اینترنت اشیاء
  • حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های صنعتی با کاهش هزینه‌های توسعه و تست
  • تسهیل پژوهش بر روی بخش‌های مختلف یک سیستم اینترنت اشیاء
  • فراهم کردن امکانات برای استفاده حداکثری از پتانسیل‌های حوزه IoT در کشور